Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN AANKOOP TWEEDEHANDSVOERTUIG

1. Toepasselijke bepalingen

De verkoopovereenkomst wordt door de wet beheerst, door de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.

2. Financiering

In geval de koper beroep doet op een financiering dient deze de verkoper hiervan in te lichten en zal deze hiervan op de bestelbon melding maken. Indien de financiering niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden:

2.1 de koper dient de verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon
in kennis te stellen van de weigering van de financiering;

2.2 het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan
de verkoper overgemaakt worden.

In dat geval zal het voorschot onmiddellijk aan de koper worden terugbetaald. Indien het bewijs niet wordt
overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn heeft de verkoper recht op de vergoeding voorzien in artikel
3, alinea 4 hieronder.

3. Leveringsdatum

De leveringstermijn is minimaal twee weken. De verkoper zal in de mate van het mogelijke de uiterste
leveringsdatum vermelden op de bestelbon. Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt deze nageleefd, met
een maximale afwijking van 50 % van de voorziene leveringstermijn vanaf de dag na ondertekening van de
bestelbon.

Indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum of indien de koper weigert het voertuig
op deze datum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling zal de benadeelde partij de andere aangetekend
in gebreke stellen met het verzoek haar verplichtingen binnen de vijftien dagen vanaf de verzending van deze
brief na te komen. Bij gebrek aan voldoening mag de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de uitvoering
van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden beschouwen.
In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van
15 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van €1500,00. In het kader van een verkoop met BTW over
de marge gebeurt de berekening van 15 % op het bedrag BTW over de marge inbegrepen. Vanaf de betekeningen
van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en
kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn wegens laattijdige levering indien deze vertraging te wijten is aan
de koper, overmacht, hardship of aan enige vertraging door derden in het aanleveren van de door de koper
gekozen extra diensten, zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is: de inschrijving en verzekering van het
voertuig, de aanlevering van een nieuwe nummerplaat, het plaatsen van optionele accessoires, het ombouwen
van een voertuig naar lichte vracht…

Indien de koper het bestelde product niet in ontvangst neemt op het afgesproken leveringstijdstip en de oorzaak
hiervan niet te wijten is aan de verkoper of aan overmacht, is de verkoper gerechtigd om vanaf voornoemd
leveringstijdstip tot en met de dag van daadwerkelijke levering garagekosten aan te rekenen, ten belope van 10,00
EUR per dag, met een minimum van 250,00 EUR.

De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de betaling van de totale koopsom. Alle risico's zijn ten
laste van de koper zodra hij levering neemt van het voertuig.

4. Plaats van Levering

De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders bepaald.

5. Garantie

5.1 De bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken of,
indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn
beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van
consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de koper. Huidige garantie laat die rechten
onverlet. De verkoper zoals op de bestelbon geïdentificeerd is enkel aansprakelijk voor de garantie, behoudens
fabrieksgarantie. Deze is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 5.6 hierna, indien het
gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de
prinsdommen van Andorra, Liechtenstein of Monaco en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt
op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie. De huidige
garantie wordt enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is niet overdraagbaar.

5.2 De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar is.

5.3 De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had
kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het
feit van de levering

5.4 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de
voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst
van de verkoper voor wat de garantie betreft voor tweedehands en reeds ingeschreven voertuigen, beperkt is tot
een duur van 12 maanden vanaf de levering. Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste
zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig gedekt door volgende
garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke
herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van
het voertuig en de ernst van het gebrek, rekening houdende met de waardevermindering van de wagen in functie
van het gebruik en de duurtijd ervan, en van de door de koper gemaakte km. Elk gebrek dat zich manifesteert
binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper,
geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering. Na het verstrijken van deze eerste periode van
zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken
die zich manifesteerden voor de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de
koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis
is.

5.5 Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.

5.6 De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem
aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag
de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats, tenzij deze garantie aangeboden wordt door de
constructeur van het merk en op haar kosten.

5.7 De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen
nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden
die bij onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage
van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een
abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of ongeval, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht
onderhoud door de koper dan wel wanneer de gebruiksinstructies of handleiding niet worden nageleefd, noch
wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon
door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd
als taxidienst of voor de bedoeling van post of spoedzendingen of welk andere commercieel gebruik, noch
wanneer herstellingen of werken door derden werden uitgevoerd aan het voertuig. De tussenkomst onder
garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren
van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.

5.8 De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd
vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen, in elk geval binnen de 48
uur.

5.9 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het
voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van
tussenkomst van de verkoper te bepalen.

5.10 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig,
wordt geregeld door het gemeen recht.

6. Herstellingen die niet onder de waarborg vallen

Herstellingen die ten laste van de koper zijn, moeten het voorwerp uitmaken van een gedetailleerd bestek dat aan
de koper wordt overhandigd. De klant wordt op voorhand verwittigd indien het bestek tegen betaling geschiedt.
Is zulks het geval, dan wordt de prijs van het bestek terugbetaald wanneer de koper het voertuig laat herstellen
bij de handelaar.
Het bestek bevat minstens de volgende informatie : datum, geldigheidsduur, kilometerstand, beschrijving en de
duur der uit te voeren werken, de kosten van de arbeid en de stukken en de waarborg. De factuur bevat, op de
geldigheidsduur na, dezelfde informatie als het bestek.
De waarborg waarvan hierboven sprake bedraagt ingeval van herstellingen eveneens één jaar en dekt zowel het
werk als de stukken die werden vervangen.

7. Overname van een voertuig

Wanneer de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de
overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige verkoop, evenals
van het bewijs dat de koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. Tevens
dient de koper aan te tonen dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden nageleefd en dat het
voertuig niet het voorwerp uitmaakt van enige vorm van beslag. De waarde van het over te nemen voertuig,
overeengekomen bij de bestelling van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige overeenkomst, is
definitief voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door koper, overeenstemt met de
beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon.

8. Betaling

8.1Onverminderd de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het consumentenkrediet zoals
opgenomen in Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht, kan de Verkoper geen betaling
vragen van een voorschot dat meer dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig bedraagt. Bij wijze van afwijking,
kan ofwel voor een speciale bestelling ofwel mits akkoord van de Koper, het voorschot vastgesteld worden op
een ander percentage.
8.2De volledige prijs of het saldo wordt contant betaald op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk
anders werd overeengekomen. Gebeurt dat niet, dan zijn op de verschuldigde som van rechtswege en zonder
ingebrekestelling intresten verschuldigd ad. 1,5% per maand.
Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de prijs volledig is betaald. Als de verkoper 10 dagen na het
verzenden van een aangetekend schrijven nog altijd geen betaling heeft ontvangen, mag zij de verkoop ontbinden
per aangetekende brief gericht aan de koper.
In dat geval is de koper aan de handelaar een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen
schade en die ten minste 15% bedraagt van de overeengekomen prijs met een minimum van 1.500,00 EUR
8.3Facturen mogen niet overgedragen of gecompenseerd worden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord
van de verkoper. Indien de koper een consument is, mag de koper de bedragen die hij verschuldigd is aan de
verkoper compenseren met de bedragen die de verkoper hem verschuldigd is.
8.4Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren
en verrekenen de Verkoper en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige
schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Verkoper en de Koper steeds
maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze
schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die
zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

9. Geschillen

In geval van een geschil verbinden de verkoper en de koper zich ertoe om alles in het werk te stellen om tot een
minnelijke schikking te komen.

10. Overmacht

Indien de verkoper belet zou zijn om een van de voertuigen of diensten waarvoor de overeenkomst werd
afgesloten, te leveren, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen
onafhankelijk van haar wil, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische
activiteiten, sociale onlusten, pandemieën, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan
bekomen, overheidsbeslissingen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de dienstverlening van
de verkoper belast is, of het feit dat de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, ontslaat de verkoper
van haar contractuele verplichtingen.


11. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.


12. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen uitdrukkelijk akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de zetel van Autostad Used Cars bvba.

13. Reservaties

Wanneer is uw reservatie geldig?

De reservatie is pas geldig wanneer de volledige en correcte betaling is ontvangen. U hebt de keuze om het voertuig 3 of 5 dagen te reserveren. Voor 3 dagen dient u € 150 incl. btw te betalen en voor 5 dagen € 250. Het betaalde reservatiebedrag zal afgetrokken worden van het totaal te betalen bedrag van het desbetreffende voertuig.

Indien de verwerking van de reservatie nog niet gebeurd is en in tussentijd kan een verkoper van Autostad Selected deze wagen verkopen, heeft Autostad Selected het recht om deze te verkopen. Een getekende bestelbon heeft altijd prioriteit bovenop een reservatie.

Wat gebeurd er met het betaalde reservatiebedrag als u het desbetreffende voertuig dan toch niet wenst aan te kopen?

Indien u een reservatie van een voertuig hebt gedaan en u wenst toch het desbetreffende gereserveerde voertuig niet aan te kopen, dan kan u uw geld niet terugkrijgen in liquide. Wanneer u binnen een maand na reservering een ander voertuig aankoopt bij Autostad Selected, kunnen wij wel het reeds betaalde reservatiebedrag in mindering brengen. Kortom als u een reservatie doet en geen voertuig binnen de maand na reservering aankoopt bij Autostad Selected, dan bent u uw geld kwijt.